Závodní péče

PRACOVNĚLÉKAŘSKÉ SLUŽBY

 

dle zákona č. 373/2011 Sb. a prováděcí vyhlášky č. 79/2013 Sb., o pracovnělékařských službách,

je ke každé prohlídce nutno dodat:

 

* žádost o provedení prohlídky (vyplní zaměstnavatel), kt. musí obsahovat:

       - identifikační údaje zaměstnavatele  (název, adresa, razítko + podpis oprávněné osoby)

       - identifikační údaje zaměstnance nebo osoby ucházející se o zaměstnání

       - údaje o pracovním zařazení - druh a režim práce, rizikové faktory, kategorizace práce

       - druh požadované prohlídky, event. důvod k provedení prohlídky

* výpis ze zdravotní dokumentace od registrujícího praktického lékaře (! ne zapůjčená celá dokumentace)

 

Bez těchto náležitostí nemůže být prohlídka provedena.